Tiếng Đức A1 Linie CD1 các bài từ 1.01 - 1.98

Ngày đăng bài : 8/20/2021 9:35:43 AM

Luyện nghe tiếng Đức A1 Linie CD1 các bài từ 1.01 - 1.98 (từ trang 1 đến trang 61)

(Tổng cộng 4 CDs gồm các bài từ trang 1 đến trang 254)

Tiếng Đức A1 Linie CD1 các bài từ 1.01 - 1.98

Luyện nghe tiếng Đức A1 Linie CD1 các bài từ 1.01 - 1.98 (từ trang 1 đến trang 61)

(Tổng cộng 4 CDs gồm các bài từ trang 1 đến trang 254)

1-02 01.02 (Page 01__01b-01_01) Begrüssung.mp3

1-03 01.03 (Page 01__01b-01_01) Begrüssung.mp3

1-04 01.04 (Page 02__02a-01_02) Der erste Kurstag - Lesen und hören.mp3

1-05 01.05 (Page 02__02b-01_02) Der erste Kurstag - Hören Sie und sprechen Sie nach.mp3

1-06 01.06 (Page 03__03a-01_03) Ich, du und Sie - Hören Sie.mp3

1-07 01.07 (Page 03__03a-01_03) Ich, du und Sie - Hören Sie.mp3

1-08 01.08 (Page 03__03e-01_03) Ich, du und Sie - Aussprache.mp3

1-09 01.09 (Page 04__04b-01_04) Woher kommst du_ - Hören Sie.mp3

1-10 01.10 (Page 04__04b-01_04) Woher kommst du_ - Hören Sie.mp3

1-11 01.11 (Page 04__04b-01_04) Woher kommst du_ - Hören Sie.mp3

1-12 01.12 (Page 04__04b-01_04) Woher kommst du_ - Hören Sie.mp3

1-13 01.13 (Page 04__04b-01_04) Woher kommst du_ - Hören Sie.mp3

1-14 01.14 (Page 04__05a-01_05) Buchstabieren - Hören Sie und sprechen Sie mit.mp3

1-15 01.15 (Page 04__05a-01_05) Buchstabieren - Hören Sie und sprechen Sie mit.mp3

1-16 01.16 (Page 05__06a-01_06) Wo wohnst du jetzt_ - Hören Sie die Dialoge.mp3

1-17 01.17 (Page 05__06a-01_06) Wo wohnst du jetzt_ - Hören Sie die Dialoge.mp3

1-18 01.18 (Page 06__08a+b-01_08) Anmeldung in der Firma - Hören.mp3

1-19 01.19 (Page 06__08c-01_08) Anmeldung in der Firma - Zahl und Wort.mp3

1-20 01.20 (Page 07__09d-01_09) Fragen und Atworten - Ergänzen Sie den Dialog.mp3

1-21 01.21 (Page 08__01-01_01 Übungen) Begrüssungen - Hören Sie.mp3

1-22 01.22 (Page 08__02a-01_02 Übungen) Der erste Kurstag - Hören Sie.mp3

1-23 01.23 (Page 09__03-01_03 Übungen) Ich, du und Sie - Ergänzen Sie die Dialoge..mp3

1-24 01.24 (Page 09__04b-01_04 Übungen) Woher kommst du_ - Hören Sie.mp3

1-25 01.25 (Page 09__05a-01_05 Übungen) Buchstabieren - Hören Sie.mp3

1-26 01.26 (Page 09__05b-01_05 Übungen) Buchstabieren - Ergänzen Sie..mp3

1-27 01.27 (Page 10__06a-01_06 Übungen) Wo wohnst du jetzt_ - Ergänzen Sie den Dialog..mp3

1-28 01.28 (Page 10__06b-01_06 Übungen) Wo wohnst du jetzt_ - Schreiben Sie den Dialog..mp3

1-29 01.29 (Page 12__08c-01_08 Übungen) Anmeldung …Firma - Hören Sie und ergänzen Sie die Wörter..mp3

1-30 01.30 (Page 12__08d-01_08 Übungen) Anmeldung in der Firma - Wie ist die Telefonnummer_.mp3

1-31 01.31 (Page 15__01a-02.01) Die Telefonnummer von Pablo - Hören Sie das Telefongespräch..mp3

1-32 01.32 (Page 16__02b-02.02) Die Telefonnummer - Hören Sie die Dialoge..mp3

1-33 01.33 (Page 16__02b-02.02) Die Telefonnummer - Hören Sie die Dialoge..mp3

1-34 01.34 (Page 16__02c-02.02) Die Telefonnummer - Hören Sie und schreiben Sie.mp3

1-35 01.35 (Page 16__02d-02.02) Die Telefonnummer - Hören Sie die Zahlen.mp3

1-36 01.36 (Page 16__02e-02.02) Die Telefonnummer - Welche Zahlen hören Sie_.mp3

1-37 01.37 (Page 16__02f-02.02) Die Telefonnummer - Aussprache_ Wortakzent.mp3

1-38 01.38 (Page 17__03b-02.03) Auf der Party_ Kontakte - Hören Sie die Dialoge..mp3

1-39 01.39 (Page 17__03b-02.03) Auf der Party_ Kontakte - Hören Sie die Dialoge..mp3

1-40 01.40 (Page 17__03b-02.03) Auf der Party_ Kontakte - Hören Sie die Dialoge..mp3

1-41 01.41 (Page 17__03d-02.03) Auf der Party_ Kontakte - Satzmelodie_ Hören Sie die Sätze..mp3

1-42 01.42 (Page 18__04a-02_04) Nesrins Freunde - Hören Sie die Dialoge..mp3

1-43 01.43 (Page 18__04a-02_04) Nesrins Freunde - Hören Sie die Dialoge..mp3

1-44 01.44 (Page 18__04a-02_04) Nesrins Freunde - Hören Sie die Dialoge..mp3

1-45 01.45 (Page 19__05a-02_05) Länder und Sprachen - Ergänzen Sie die Tabelle..mp3

1-46 01.46 (Page 22__02c-02_02 Übungen) Die Telefonnummer - Welche Zahlen Hören Sie_.mp3

1-47 01.47 (Page 23_02d-02_02 Übungen) Die Telefonnummer - Hören Sie nocheinmal..mp3

1-48 01.48 (Page 23__03a-02_03 Übungen) Auf der Party - Kontakte.mp3

1-49 01.49 (Page 23__03b-02_03 Übungen) Auf der Party - Satzmelodie.mp3

1-50 01.50 (Page 23__03e-02_03 Übungen) Auf der Pa… - Hören Sie und schreiben die E-Mailadressen..mp3

1-51 01.51 (Page 25__05c-02_05 Übungen) Länder und Sprachen - Steckbriefe.mp3

1-52 01.52 (Page 27__00a-02_00 Übungen) Richtig schreiben - Hören Sie Wörter mit_ie_und _ei_.mp3

1-53 01.53 (Page 27__00b-02_00 Übungen) Richtig sc…ben - Hören Sie und ergänzen Sie mit_ie_und ei.mp3

1-54 01.54 (Page 32__03c - Haltestelle A) Kennen Sie D-A-CH - Hören Sie..mp3

1-55 01.55 (Page 32__03c - Haltestelle A) Kennen Sie D-A-CH - Hören Sie..mp3

1-56 01.56 (Page 32__03c - Haltestelle A) Kennen Sie D-A-CH - Hören Sie..mp3

1-57 01.57 (Page 33__01b-03_01) Wie heisst das auf Deutsch - Hören Sie zur Kontrolle.mp3

1-58 01.58 (Page 33__01c-03_01) Wie heisst das auf Deutsch - Hören Sie..mp3

1-59 01.59 (Page 35__04a+b-03_04) Hier ist eine Brille - Hören Sie..mp3

1-60 01.60 (Page 35__04a+b-03_04) Hier ist eine Brille - Hören Sie..mp3

01 01.61 (Page 35__04a+b-03_04) Hier ist eine Brille - Hören Sie..mp3

1-62 01.62 (Page 36__05a-03_05) Das ist keine Katze = Sehen Sie die Bilder.mp3

1-63 01.63 (Page 36__05d-03_05) Das ist keine Katze - Aussprache_ Satzmelodie.mp3

1-64 01.64 (Page 37__06b-03_06) Mein Computer ist kaputt - Lesen Sie die Aussagen,.mp3

1-65 01.65 (Page 37__06b-03_06) Mein Computer ist kaputt - Lesen Sie die Aussagen..mp3

1-66 01.66 (Page 37__06b-03_06) Mein Computer ist kaputt - Lesen Sie die Aussagen..mp3

1-67 01.67 (Page 37__07a+b-03_07) Aussprache_ Lange und kurze Vokale.mp3

1-68 01.68 (Page 38__08a-03_08) Bitten und Aufforderung - Hören Sie..mp3

1-69 01.69 (Page 38__08a-03_08) Bitten und Aufforderung - Hören Sie..mp3

01 01.70 (Page 38__08a-03_08) Bitten und Aufforderung - Hören Sie..mp3

1-71 01.71 (Page 39__09b-03_09) Maria braucht Hilfe - Hören Sie den Dialog.mp3

1-72 01.72 (Page 40__03-03_03 Übungen) Wörter lern…n - Hören Sie zu und schreiben Sie die Wörter..mp3

1-73 01.73 (Page 43__07a+b-03_07 Übungen) Aussprache_ Lange und kurze Vokale..mp3

1-74 01.74 (Page 44__09a-03_09 Übungen) Maria braucht Hilfe - Welche Reaktion passt.mp3

1-75 01.75 (Page 47__01a+b-04_01) In der Cafeteria - Hören Sie..mp3

1-76 01.76 (Page 47__01a+b-04_01) In der Cafeteria - Hören Sie..mp3

1-77 01.77 (Page 47__01a+b-04_01) In der Cafeteria - Hören Sie..mp3

1-78 01.78 (Page 47__01a+b-04_01) In der Cafeteria - Hören Sie..mp3

1-79 01.79 (Page 48__02a-04_02) Wie geht_s - Hören Sie..mp3

1-80 01.80 (Page 48__02a-04_02) Wie geht_s - Hören Sie..mp3

1-81 01.81 (Page 48__02b+c-04_02) Wie geht_s - Hören Sie..mp3

1-82 01.82 (Page 48__02b+c-04_02) Wie geht_s - Hören Sie..mp3

1-83 01.83 (Page 49__03a-04_03) Wie viel kostet.... - Hören Sie..mp3

1-84 01.84 (Page 49__03b+c-04_03) Aussprache_ Höre…und markieren Sie den Wortakzent bei den Nomen.mp3

1-85 01.85 (Page 50__04a-04_04) Ich möchte.... - Hören Sie..mp3

1-86 01.86 (Page 51__05c-04_05) Aussprache _e_ und _ö_ - Hören Sie und sprechen Sie nach..mp3

1-87 01.87 (Page 51__06.1.-04_06) Dialoge in der Cafeteria - Hören Sie und kreuzen Sie an..mp3

1-88 01.88 (Page 51__06.2.-04_06) Dialoge in der Cafeteria - Hören Sie und kreuzen Sie an..mp3

1-89 01.89 (Page 51__06.3.-04_06) Dialoge in der Cafeteria - Hören Sie und kreuzen Sie an..mp3

1-90 01.90 (Page 53__07b-04_07) Ein Kursfest vorbrereiten - Hören Sie zur Kontrolle..mp3

1-91 01.91 (Page 53__07c-04_07) Ein Kursfest vorbrereiten - Wie viele........mp3

1-92 01.92 (Page 53__08b-04_08) Das Kursfest - Hör…e zur Kontrolle und lesen den Dialog zu dritt..mp3

1-93 01.93 (Page 55__03b-04_03 Übungen) Wie viel kostet.. - Was kostet das_.mp3

1-94 01.94 (Page 55__03c-04_03 Übungen) Wie viel k…tet.. - Hören Sie und notieren Sie die Preise..mp3

1-95 01.95 (Page 56__05-04_05 Übungen) Aussprache_ Kurze und lange Vokale..mp3

1-96 01.96 (Page 57__06c-04_06 Übungen) Dialoge in der Cafeteria - Ordnen Sie den Dialog..mp3

1-97 01.97 (Page 59__Richtig Schreiben-04 Übungen) Lange Vokale - Höen Sie..mp3

1-98 01.98 (Page 61__01b - Haltestelle B) Berufe - Hören Sie..mp3


 Vui lòng cho chúng tôi thông tin của bạn
Nội dung yêu cầu hoặc câu hỏi

TIN LIÊN QUAN